7. Turnkerlchenwettkampf in Schwarza

7. TK-Wettkampf (15) 7. TK-Wettkampf (2) 7. TK-Wettkampf (25) 7. TK-Wettkampf (1) 7. TK-Wettkampf (3) 7. TK-Wettkampf (4)
7. TK-Wettkampf (5) 7. TK-Wettkampf (6) 7. TK-Wettkampf (7) 7. TK-Wettkampf (8) 7. TK-Wettkampf (9) 7. TK-Wettkampf (10)
7. TK-Wettkampf (11) 7. TK-Wettkampf (12) 7. TK-Wettkampf (13) 7. TK-Wettkampf (14) 7. TK-Wettkampf (16) 7. TK-Wettkampf (17)
7. TK-Wettkampf (18) 7. TK-Wettkampf (19) 7. TK-Wettkampf (20) 7. TK-Wettkampf (21) 7. TK-Wettkampf (22) 7. TK-Wettkampf (23)
7. TK-Wettkampf (24) 7. TK-Wettkampf (26) 7. TK-Wettkampf (27) 7. TK-Wettkampf (28) 7. TK-Wettkampf (29) 7. TK-Wettkampf (30)
7. TK-Wettkampf (31) 7. TK-Wettkampf (32) 7. TK-Wettkampf (33) 7. TK-Wettkampf (34) 7. TK-Wettkampf (35) 7. TK-Wettkampf (36)
7. TK-Wettkampf (37) 7. TK-Wettkampf (38) 7. TK-Wettkampf (39) 7. TK-Wettkampf (40) 7. TK-Wettkampf (41) 7. TK-Wettkampf (42)
7. TK-Wettkampf (43) 7. TK-Wettkampf (44) 7. TK-Wettkampf (45) 7. TK-Wettkampf (46) 7. TK-Wettkampf (47)